Vologda Regional art gallery, Korbakov's House, Vologda, 2012

Vologda Regional art gallery, Korbakov's House, Vologda, 2012